HERIT, projekt programu Erasmus+, jehož cílem je zmírnit dopady krize COVID-19 na evropské památky prostřednictvím vývoje digitálních nástrojů a odborné přípravy.

 

 

 

 

 

HISTORICKÁ SITUACE

Věděli jste, že více než 40 % evropských památkových objektů patří rodinám?

Tyto objekty poskytují EU mnohostranný přínos, včetně kulturního, sociálního, vzdělávacího a environmentálního přínosu (kulturní slavnosti, dobrovolnické akce, školní výlety atd.), který sahá daleko za fyzické hranice jejich nemovitostí. Tyto přínosy podporují sociální soudržnost v celé Evropě tím, že ztělesňují „evropskou identitu“ a zachovávají sociální vazby ve venkovských oblastech. Nepochybně přispívají i k cestovnímu ruchu, neboť rodinné památkové objekty v celé Evropě hostily v roce 2018 odhadem 52 milionů návštěvníků.

Krize spojená s pandemií onemocnění COVID-19 však měla dramatický dopad na cestovní ruch spojený s památkovými objekty.

KRIZE

Většina objektů je v jarních a letních měsících zcela závislá na příjmech z veřejných zdrojů. V některých zemích vlády zavedly opatření na vyplácení mezd, nicméně některé práce nelze vykonávat na dálku a mnoho sezónních prací bylo utlumeno.

Také přibližně 45 % soukromých majitelů památkových objektů hospodařilo se ztrátou; vkládali do podnikatelské činnosti osobní prostředky, aby udrželi své budovy otevřené pro veřejnost.

Studie o rodinných památkových objektech poukazuje na mezeru v současném digitálním vzdělávání vlastníků historických objektů, což vedlo k výrazně nedostatečné viditelnosti v online sféře. To má za následek, že majitelé nejsou schopni udržovat a obnovovat společné evropské dědictví a jsou omezeni v možnostech zaměstnávat personál. V konečném důsledku to vede ke stagnaci místních komunit, pro které je památka jedinou hodnotou cestovního ruchu.

PROJEKT

Projekt HERIT (Heritage Efficient management through Relevant IT use – efektivní správa kulturního dědictví prostřednictvím vhodného využití informačních technologií) se zaměří na implementaci doporučení zásad EU prostřednictvím budování kapacit digitálních dovedností majitelů památkových objektů v Evropě, a to ve spolupráci s terciárním vzděláváním a s národními a evropskými organizacemi.

Mezi hlavní cílové skupiny tohoto projektu patří všechny klíčové zainteresované strany (současní i budoucí soukromí vlastníci, majitelé pozemků, zaměstnanci historických objektů atd.), které se zabývají historickými objekty, se zvláštním zaměřením na rodinné objekty.

Hlavním cílem projektu je poskytnout potřebné vzdělávání soukromým majitelům a jejich zaměstnancům, aby mohli překonat negativní dopady krize způsobené pandemií onemocnění COVID-19 tím, že budou rozvíjet a profesionálně řídit digitální aktivity spojené s komunikací a kulturním dědictvím a podporovat rozvoj, komercializaci a propagaci cestovního ruchu spojeného s kulturním dědictvím.
Specifické cíle jsou následující:
➔ zmírnit dopady krize způsobené pandemií onemocnění COVID-19 prostřednictvím rozvoje online a digitálního vzdělávání;
➔ podporovat podnikatelského a aktivního ducha;
➔ udržet pracovní místa v místních komunitách v okolí historických budov;
➔ zviditelnit společné evropské kulturní dědictví, a to online a offline, s cílem zvýšit povědomí o kulturním dědictví souvisejícím s historickými objekty a propagovat je;
➔ podporovat cestovní ruch související s kulturním dědictvím a oživit venkovské oblasti.

Partners

Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu.

Zaregistrujte se